Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van Brameda h.o.d.n. Westocklots en op alle met Brameda h.o.d.n. Westocklots gesloten overeenkomsten.
1.2. Naast deze voorwaarden kunnen, indien schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
1.4. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de vervallen bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.
1.6. Algemene voorwaarden die door de koper van Brameda worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Brameda is ingestemd. Onder ‘koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brameda in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene voor wiens rekening producten worden geleverd of de (sport)vereniging, club of stichting welke één of meerdere van haar leden heeft afgevaardigd om in haar opdracht en voor haar rekening producten te bestellen en door Brameda te laten leveren.

2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens de koper verstrekte aantallen, specificaties, afmetingen en dergelijke. Bij een offerte verstrekte modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op een offerte betrekking hebben, maken daarvan onderdeel uit. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door kopers bij Brameda geplaatste orders of aan Brameda gerichte verzoeken via personeel van Brameda. Aanbiedingen en offertes zijn geldig voor zolang als de voorraad strekt.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de koper geplaatste order door Brameda is bevestigd, danwel indien de koper overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat Brameda met de uitvoering van de order begint. Zolang de order van de koper door Brameda niet is geweigerd, blijft de koper daaraan gebonden.
2.3. Brameda heeft het recht een order in gedeelten uit te voeren. Iedere deellevering geldt als een levering in de zin van deze voorwaarden.
2.4. De orderbevestiging bevat alle informatie terzake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De koper is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging gehouden en dient binnen twee werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden in de bevestiging schriftelijk aan Brameda te melden. Blijft een dergelijke melding binnen deze termijn uit, dan is de koper niet gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door terzake van de levering een reclame in te dienen.
2.5. De koper is verplicht -indien de levering of dienst buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte schriftelijk aan Brameda bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Brameda kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
2.6. Afbeeldingen en beschrijvingen in van Brameda of leveranciers van Brameda afkomstige catalogi e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk maar zijn indicatief bedoeld en binden Brameda niet.
2.7. Alle door Brameda verstrekte adviezen en mededelingen omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Brameda te leveren producten zijn vrijblijvend, zonder enige verplichting, en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende indicatieve informatie.
2.8. In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden Brameda niet: Brameda is steeds tot aanpassing gerechtigd.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen, vervoersprijzen e.d..
3.2. Indien na de offertedatum de fabrieksprijzen, materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belastingen, vervoerskosten, assurantie-premies of andere prijsbepalende faktoren een verhoging ondergaan -daaronder begrepen
prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering van de Euro- of indien door wijziging van een of meer van deze faktoren de marges van Brameda een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is Brameda gerechtigd de prijzen aan te passen, zulks totdat levering aan de koper heeft plaatsgevonden.
3.3. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de koper gerechtigd door een aldusluidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen 5 dagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij terzake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
3.4. Indien Brameda voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is Brameda gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de koper.
3.5. De door Brameda genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen, en zijn exclusief kosten van transportverpakking en vervoer.

4. Zekerheidstelling en voorschotten
4.1. Brameda is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order, bevoegd van de koper te verlangen dat hij terzake van diens betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, danwel -naar keuze van Brameda- dat hij zorgt voor zekerheidsstelling zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de koper verschuldigd.
4.2. Indien de koper weigert een hiervoor bedoeld voorschot danwel zekerheidsstelling op verzoek van Brameda af te geven, is Brameda met onmiddellijke ingang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een aldusluidende schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht op vergoeding van schade tengevolge van de ontbinding door Brameda geleden.

5. Wijzigingen in of annulering van de order
5.1. Indien door de koper in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke instemming van Brameda. De aan de wijziging verbonden meerkosten worden extra aan de koper in rekening gebracht.
5.2. Bij annulering is de koper gehouden aan Brameda alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke te vergoeden, alsook een schadeloosstelling te betalen, groot 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van Brameda op vergoeding van de volledige schade, door de annulering veroorzaakt.
5.3. Door de koper na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde, door de koper tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Brameda ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een wijziging in aantallen dient de koper dit binnen 24 uur na verzending van de bevestiging schriftelijk mede te delen.
5.4. Verandering of annulering van een order is niet toegestaan ten aanzien van producten welke reeds ter levering zijn verzonden, noch ten aanzien van producten die reeds speciaal ten behoeve van de koper door Brameda zijn besteld.
5.5. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper.
5.6. Het wijzigen van een order kan leiden tot wijziging van de overeengekomen levertijd, in welk geval het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.

6. Levertijd en oplevering
6.1. De levertijd begint te lopen vanaf het moment waarop door Brameda, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, de orderbevestiging wordt verzonden, danwel Brameda met de uitvoering van de order is begonnen. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, danwel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd pas in nadat alle gegevens in het bezit van Brameda zijn, danwel de vereise formaliteiten zijn vervuld. Indien door Brameda een aanbetaling bij de order wordt verlangd, begint de levertijd pas te lopen op de dag waarop deze aanbetaling is ontvangen.
6.2. De door Brameda opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, hoezeer zij er ook naar streeft ze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen, en gelden slechts bij benadering en dus nimmer als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld, fouten van personeelsleden of door Brameda ingeschakelde derden hier niet onder begrepen.
6.3. In ieder geval zal de koper, indien hij meent dat Brameda de levertijd heeft overschreden, gehouden zijn Brameda schriftelijk in gebreke te stellen en Brameda een extra termijn te geven van 14 dagen.
6.4. Ten aanzien van schade, door de koper geleden tengevolge van overschrijding van de levertijd, geldt naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 14 van deze voorwaarden.
6.5. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel of leveranciers van Brameda hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
6.6. Uitstel van aflevering op verzoek van de koper kan enkel geschieden met schriftelijke goedkeuring van Brameda. Uit dit uitstel eventueel voor Brameda voortvloeiende kosten en verliezen, zijn volledig voor rekening van de koper. De door Brameda terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

7. Aflevering
7.1. Aflevering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Brameda aan haar afleveringsverplichting voldoet. Mede met het oog op het in artikel 9 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, behoeft aflevering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.
7.2. Plaats van aflevering is de in de orderbevestiging genoemde plaats van aflevering. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen en/of vervoermiddelen van derden, en op kosten van koper, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van het verlaten van het magazijn van Brameda, komen de producten voor rekening en risico van de koper.
7.3. Bij orders die moeten worden afgeleverd buiten Nederland geldt de clausule ‘ex-works’ (‘af-fabriek’) of ‘free carrier’(‘Vrachtvrij tot vervoerder), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de producten voor de koper conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de aflevering is gemaakt.
7.4. Bij orders waarbij een of meerdere producten moeten worden afgeleverd op door de koper aangegeven adressen, kan Brameda op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de (juistheid en/of volledigheid en/of correctheid van de) door de koper overhandigde adresgegevens. Brameda heeft in een dergelijk geval ook geen resultaatverplichting, doch uitsluitend een inspanningsverplichting. Eventuele extra kosten die deze wijze van levering tot gevolg heeft, worden bij de koper in rekening gebracht.
7.5. Bij verandering van het afleveradres is de koper verplicht binnen 3 x 24 uur per aangetekende brief daarvan aan Brameda mededeling te doen onder nauwkeurige en volledige opgave van het nieuwe afleveradres.

8. Opschorting en ontbinding
8.1. In het geval de koper:
a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met Brameda gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen tengevolge van artikel 4;
b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;
c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;
d. surséance van betaling aanvraagt;
e. de onderneming stil legt of liquideert;
f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;
g. buiten medeweten van Brameda enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat,
wordt de koper geacht van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Brameda gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of -naar haar keuze- de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldusluidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat Brameda tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de Brameda verder toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door Brameda afgeleverde producten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
8.2. In de gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Brameda op de koper heeft of verkrijgt, ineens opeisbaar.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle geleverde producten gaan pas in eigendom over op de koper indien hij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Brameda, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere met de koper gesloten overeenkomsten terzake levering van producten en het daarmee samenhangend verrichten van diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de koper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.
9.2. Tot aan het moment van volledige en behoorlijke nakoming door de
koper van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van Brameda. De koper is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te be- en verwerken tenzij Brameda hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De koper is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te (huur)verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen danwel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van Brameda.
9.3. Terzake van natrekking (art. 5:14 BW) en vermenging (art. 5:15 BW) verplicht de koper zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door Brameda geleverde producten waarbij sprake kan zijn van natrekking of vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door Brameda geleverde producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak tengevolge van natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van Brameda wordt tot het moment waarop de koper aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
9.4. De koper is desverlangd verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan Brameda te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, en indien sprake is van ontbinding als bedoeld in artikel 8, direct aan Brameda af te geven.
9.5. De koper wordt tevens geacht Brameda reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Brameda danwel een door Brameda aangewezen derde betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de producten mee te nemen.
9.6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt -mits de producten zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Brameda bruikbaar zijn- de koper gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van Brameda om met deze creditering te verrekenen alle op de koper rustende financiële verplichtingen (hieronder begrepen schadevergoeding) jegens Brameda, met inachtneming van hetgeen in artikel 10 e.v. is geregeld met betrekking tot de toerekening van betalingen.
9.7. De koper is verplicht de in lid 1 t/m 3 bedoelde producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in een desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden.
9.8. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voorzover betrekking hebbende op de in lid 1 t/m 3 bedoelde producten aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten.

10. Betaling en kosten
10.1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de koper de totaalbedragen van de factuur respectievelijk pro forma facturen zonder korting, uit welke hoofde dan ook en in welke zin dan ook, vooraf te betalen.
10.2. Brameda is gerechtigd boven op de overeengekomen prijs een kredietbeperkingstoeslag te berekenen. Bij betaling binnen de termijn als in lid 1 bedoeld, is de koper gerechtigd de toeslag in mindering te brengen op het factuurbedrag.
10.3. De koper is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met een vordering op Brameda, noch is de koper ten nadele van Brameda bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
10.4. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Brameda, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht de koper vanaf de vervaldag een rente (art. 6:119a BW) in rekening te brengen ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Brameda verder toekomende rechten.
10.5. Betalingen door de koper worden conform art. 6:44 BW verwerkt; derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, waaronder die als bedoeld in lid 9, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4,en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
10.6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de koper is Brameda bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
10.7. De koper is aan Brameda buiten de verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Brameda maakt, respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane
overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de koper te vorderen, danwel aangesproken door de koper zich te verweren.
10.8. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin Brameda zich terzake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan Brameda toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
10.9. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor Brameda de koper aanspreekt, danwel de koper Brameda aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

11. Terughoudingsrecht
11.1. Brameda is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onder Brameda berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Brameda verblijven, op te schorten totdat de koper aan zijn verplichting tot vergoeding van door Brameda geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

12. Garantie en reclames
12.1. Brameda staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in de branche- gedurende een periode van zes maanden na aflevering, tenzij anders overeengekomen, of tenzij sprake is van een situatie als in lid 5 bedoeld.
12.2. Indien door Brameda geleverde producten tijdens de in lid 1 genoemde periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken, is Brameda slechts gehouden tot vervanging van deze producten door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten, danwel -naar haar keuze- tot terugbetaling van het factuurbedrag terzake van de te vervangen producten, zulks tegen teruggave van deze producten, danwel is Brameda gerechtigd om -naar haar keuze- nieuwe producten te leveren en de eerder geleverde producten niet retour te nemen..
12.3. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is Brameda nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door door Brameda vervangen producten.
12.4. De koper heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Brameda heeft voldaan.
12.5. Voor producten die Brameda niet zelf vervaardigt, wordt door Brameda geen verderstrekkende garantie verleend dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal Brameda de koper terzake van deze garantie nader informeren.
12.6. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande zichtbare gebreken danwel gebreken betreffende aantallen, maten, kleur(echtheid) en/of andere specificaties, reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 24 uur na ontvangst van de producten aan Brameda hetzij telefonisch (gevolgd door schriftelijke bevestiging) hetzij per e-mail bekend worden gemaakt.
12.7. Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld, moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan een tussenpersoon of andere derde zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.
12.8. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de producten zijn gesteld en deze door Brameda zijn bevestigd, worden producten geleverd van een kwaliteit als in de branche gebruikelijk.
12.9. De koper is gehouden de afgeleverde producten direct te controleren aan de hand van de door Brameda verstrekte orderbevestiging. Reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op een afwijking van het afgeleverde ten aanzien van de orderbevestiging.
12.10. De koper die de afgeleverde producten niet binnen 24 uur na ontvangst op afgeleverde aantallen, modellen, maten en schade heeft gecontroleerd of laten controleren, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
12.11. Met inachtneming van het bepaalde in lid 16 zal de koper reclames tengevolge van verborgen gebreken schriftelijk kunnen indienen binnen 14 dagen na ontdekking.
12.12. Reclames geven de koper geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.
12.13. Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nimmer teruggenomen.
12.14. Brameda is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de koper voorgeschreven modellen en dergelijke.
12.15. Evenmin kan Brameda terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door Brameda geleverde producten danwel indien door Brameda geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de koper door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
12.16. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum die betrekking heeft op de levering waarin de producten terzake waarvan de koper reclame wenst te maken, zijn
opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Overmacht
13.1. Storing in het bedrijf van Brameda ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, onlusten, pandemieën, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of halffabrikaten aan Brameda door derden, het verloren gaan van de producten als bestemd voor aflevering aan de koper, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der producten, welke de normale bedrijfsgang in Brameda bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Brameda is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Brameda zal de koper onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
13.2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Brameda als de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van een blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Brameda noch door de koper kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid (art. 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door Brameda aan haar verplichting tot levering, met inachtname van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 12, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper uitgesloten.
14.2. Brameda is jegens de koper, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten en schade wegens persoonlijke ongevallen. Brameda is jegens de koper nimmer gehouden tot ver-goeding van kosten en schade wegens schade aan (on)roerende producten, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan haar zijde, haar personeelsleden hier niet onder begrepen.
14.3. Brameda is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door door Brameda aan de koper (door)geleverde producten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.
14.4. De koper is gehouden om als deskundige met de door Brameda geleverde producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, danwel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
14.5. Brameda is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Brameda veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
14.6. Op verzoek is Brameda bereid de koper gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de koper Brameda uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de koper zelf.
14.7. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in het voorgaande lid bedoeld advies danwel op verzoek van de koper uitgevoerde montage- en reparatiediensten geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, in dier voege dat telkenmale waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door Brameda verstrekt advies of verrichte montage of reparatie, gelezen dient te worden: ‘Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid’.
14.8. De koper stelt Brameda schadeloos terzake van alle schade als door Brameda geleden tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de koper hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge van een door
Brameda (door)geleverd product veroorzaakt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door Brameda van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.
14.9. Voor zover Brameda wordt aangesproken door derden als in het voorgaande lid bedoeld, vergoedt de koper Brameda volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die Brameda moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van Brameda de werkelijk gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand op de koper te verhalen.
14.10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Brameda jegens de koper nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de koper bedongen prijs aangaande de levering van de producten en materialen die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier onder begrepen.
14.11. In alle gevallen waarin de koper uit hoofde van deze bepaling gehouden is Brameda schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek gehoor te geven aan een oproep om Brameda in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
14.12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.

15. Afstand van recht op ontbinding
15.1. De koper doet afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in art. 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming door Brameda, tenzij sprake is van een situatie als geregeld in artikel 13.2 van deze voorwaarden.

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. De koper verklaart zich door het verstrekken van de order onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door Brameda in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte of gebruikte berekeningen, modellen, tekeningen en beschrijvingen van allerhande aard, bij Brameda blijven danwel komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de koper. Worden dergelijke werken aan de koper ter hand gesteld dan is hij tot geheimhouding gehouden en is hij niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Brameda deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te (laten) verveelvoudigen.
16.2. De koper verklaart zich door het verstrekken van de order onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Brameda te leveren producten, bij Brameda (komen te) berusten.
16.3. Het is de koper verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Brameda geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.
17.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Brameda gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Brameda, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift anders bepaalt.

Meer weten?
Neem contact met ons op!